Фирмена политика

НЕ СЕ ИЗИСКВА АВАНСОВО ЗАПЛАЩАНЕ НА СТОКИТЕ.

Дължимата от Клиента цена е посочената в поканата за закупуване на стоката към момента на извършване на валидно заявление за покупка.

Цената  и разходите по доставката се плащат с наложен платеж, в брой, при получаването на стоката от Клиента или от трето лице от името на същия, с което договора за доставка на стоки се счита за изпълнен и от двете страни.

Защита на личните данни

Магазин Багреница полага законните мерки за защита на личните данни на Клиента, станали му известни при попълване на електронната форма за извършване на заявление за покупка. Това задължение отпада, ако Клиентът е предоставил неверни данни.

При спазване на действащото законодателство и клаузите на настоящите Условия за ползване, Магазин Багреница може да използва личните данни на Клиента единствено и само за целите, предвидени в договора.

Клиентът дава съгласието си Магазин Багреница да използва информацията  за предлагане на промоционални стоки, за запитвания, и други законосъобразни цели, освен в случай на изрично несъгласие на клиента, изпратено на следния e-mail адрес: info@bagrenica.com

Магазин Багреница се задължава да не разкрива лични данни на Клиента на трети лица, вкл. държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен в случаите когато:

▪  Получил e изричното съгласие на Клиента;
▪  Информацията се изисква по силата на закона от държавни органи или длъжностни лица, в обсега на служебните им правомощия.

Отговорности и спорове

▪  Магазин Багреница не носи отговорност за неизпълнение на задълженията си, в случай че същите произтичат от проблеми в глобалната мрежа на интернет или при такива в предоставянето на услуги извън контрола на Магазина.
▪  Клиентът е длъжен да обезщети Магазин Багреница за всички вреди, вкл. от злоумишлени действия, причинени от трети лица, на които същият е предоставил паролата си.
▪  Всички спорове между страните ще бъдат разрешавани от Арбитражния съд при БТПП, съобразно с неговия Правилник за дела, основани на арбитражни споразумения.
▪  В случай, че някоя от клаузите по настоящите Условия за ползване се окаже недействителна, това няма да влече недействителност за другите клаузи или на Условията като цяло. Недействителната клауза ще бъде заместена от повелителните норми на закона или установената практика.